เพื่อพัฒนาครูด้านสาระเทคโนโลยีเพื่อให้ครูปรับกระบวนการเรียนการสอนของครู “ครูในศตวรรษที่ 21” และสร้างสมรรถนะนักเรียน 5 ด้าน เพื่อให้เกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 และยกระดับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อให้คนไทยเกิดทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันจะนำมาซึ่งประโยชน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนในโอกาสต่อไป และเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในอนาคต

เข้าร่วมกลุ่ม PLC แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้